Regulamin

Regulamin
-0001-11-30

Regulamin konkursu fotograficzno – filmowego. Temat: Rzeka.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w terminie : 1.10.2010 – 15.02.2011

2. Konkurs dotyczy: fotografii, filmów oraz opisów i dokumentacji projektów kampanii społecznej o tematyce ekologicznej, jednak szczególnie związanych z tematem POLSKICH RZEK w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

3. Podsumowaniem konkursu będzie gala z ekspozycją prac ,w czasie której zostaną przyznane nagrody za najlepsze fotografie i filmy.

4. Dla zwycięzców konkursu zostaną poprowadzone warsztaty fotograficzno-filmowe oraz przyznane nagrody rzeczowe.

5. Najlepsze prace przesłane na konkurs będą pokazane na podsumowującym spotkaniu, wystawach w 6 miastach Polski oraz opublikowane na stronie internetowej projektu.


KATEGORIE

6. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

I kategoria: dzieci i młodzież

Podkategoria My nad rzeką wczoraj, dziś i jutro: uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat)

Podkategoria My nad rzeką wczoraj, dziś i jutro: uczniowie ze szkół gimnazjalnych (12 – 15 lat)

Podkategoria My nad rzeką wczoraj, dziś i jutro: uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (15 – 19 lat)

 

II kategoria – dorośli (środowiska akademickie, edukatorzy/animatorzy/ośrodki edukacji ekologicznej)

Podkategoria: Rzeka – Człowiek. Relacje

Podkategoria: Rzeka – Przyroda – Życie

 

III kategoria: Kampania społeczna: uczniowie w grupach (zespołach) szkolnych (7-19 lat)


ORGANIZACJA

7. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Impact.

8. Konkurs fotograficzno-filmowy jest oficjalnym wydarzeniem w ramach Partnerstwa dla Klimatu organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

 

SELEKCJA

9. Selekcja prac konkursowych obejmuje wyłącznie prace zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.

10. Sposób oceny prac

 1. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, koordynator programu edukacyjnego wraz z powołanym przez siebie zespołem spośród pracowników projektu dokona formalnej analizy prac, w oparciu o kryteria formalne:

 • praca złożona w terminie,

 • praca z załączoną i uzupełnioną kartą uczestnika,

 • Każdy plik musi być zatytułowany pierwszymi trzema literami imienia i nazwiska autora oraz numerem pracy (od 1 do 5) np. pierwsza fotografia autorstwa Jana Kowalskiego będzie miała nazwę: jankow_1.jpq oraz jankow_1.tif

 • Pliki nie mogą być poddane kompresji.

 • Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie te fotografie/filmy/projekty złożone na nośniku CD lub DVD, które będą oznaczone MINIMUM napisem Konkurs „Temat: Rzeka”, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem telefonu kontaktowego, o ile karta zgłoszeniowa została przesłana on-line.

 • Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 fotografii (odpowiednio 5 fotoreportaży w tej kategorii).

 • Niedopuszczalne jest użycie metod cyfrowej lub podpowiększalnikowej modyfikacji obrazu, z fotomontażem włącznie.

 

b) prace zostaną zakodowane

 1. Prace zostaną poddane ocenie merytorycznej jurorów. Ocena merytoryczna prac będzie średnią arytmetyczną oceny dwóch jurorów, zgodnie z następującymi kryteriami selekcji:

 • poziom analizy problemu zrównoważonego rozwoju polskich rzek, z naciskiem na jak największą systemowość i komplementarność przedstawionych treści (skala 1-10,)

 • kreatywność twórcy/innowacyjność wybranego tematu zdjęć/filmów (skala 1-10)

 • ciekawa forma artystyczna zdjęć/język filmu (skala 1-10)

 • poziom zaangażowania twórcy/twórców (skala 1-10)

dodatkowo w podkategorii „kampania społeczna” kryterium będzie:

 • poziom zrealizowania projektu (osiągnięte rezultaty) (skala 1-10)

 • poziom artystyczno-merytoryczny wykonania dokumentacji kampanii (skala 1-10)

 

 1. Ostatecznego wyboru najlepszych prac dokona jury na posiedzeniu kapituły w formie ponownej oceny najwyżej punktowanych 10 prac w każdej podkategorii, podczas swobodnej dyskusji. W kwestiach spornych weźmie się pod uwagę przede wszystkim aspekt merytoryczny ujęcia tematu rzeki przed aspektem artystycznym

 

UCZESTNICY KONKURSU

11. Dzieci i młodzież, zgodnie z kategoria wiekową

Osoby, które posiadaja ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych, w tym osoby, które nie ukonczyły 18 lat moga wziac udział w Konkursie za zgoda rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

12. Studenci i pracownicy naukowi

13. Pracownicy ośrodków edukacji ekologicznej, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz współpracownicy, wolontariusze i sympatycy tychże instytucji

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRACY KONKURSOWEJ:

14. Filmy można przesyłać rejestrując się na stronie internetowej konkursu i wypełniając kartę uczestnika on-line lub przesyłając drogą mailową/pocztową na adres Fundacji.

Fundacja Impact, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa

Format Preferowany:

-Mpeg2

Side: 720 x 576

Frames/Sec: 25f/s

Bit Rate: 6000kbps

Audio Mpeg Layer2

Stereo

Sample Rate 48.0kHz

Bit Rate 256 kbps

15. Fotografie można zamieszczać rejestrując się na stronie internetowej konkursu i wypełniając kartę uczestnika on-line lub przesyłając drogą mailową/pocztową na adres Fundacji. - CD/DVD na adres:

Fundacja Impact, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa

Pliki powinny być zapisane jako:

-jpg, 72dpi, dłuższy bok 30 cm (850 piks.)

-tif, 300dpi, dłuższy bok minimum 25 cm (2950 piks.)

16. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcji finałowej na Gali decyduje jury.

17. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia prace na Konkurs leży po stronie Zgłaszającego

18. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie prac. Autor pokrywa koszt przesłania materiałów i dojazdu na galę.

19. O dopuszczeniu do finałowego pokazu dla Jury zgłaszający zostaną poinformowani drogą mailową.


NAGRODY

20. Na pulę nagród rzeczowych w konkursie przeznaczone zostanie 52 400 zł finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

21. Nagrodzone zostaną I, II i III miejsce w każdej z kategorii, przyznane zostaną także wyróżnienia dla liderów kampanii społecznej (2 nagrody), najlepszego filmu i najlepszego zdjęcia oraz pula maksymalnie 15 wyróżnień łącznie spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.

22. Organizator nie jest zobowiązany sfinansować dodatkowej nagrody niż przewidziane regulaminem, w przypadku, gdy jest więcej niż 1 autor zdjęć/filmu.

 

PRAWA AUTORSKIE

23. Zgłaszający prace użycza praw autorskich na czas nieokreślony Fundacji Impact , w celu publikacji prac na stronie internetowej i stronach powiązanych, promocji w TV i innych mediach (partnerzy medialni wydarzenia), dodatkowych pokazów i prezentacji również w kolejnych edycjach konkursu.

24. Autor zobowiązany jest do posiadania praw autorskich do muzyki wykorzystanej w filmie.

 

UWAGI KOŃCOWE

25. Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

26. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.

27. Fotografie zgłaszane na Konkurs musza być osobistym dziełem autorów i nie mogą naruszac prawa, w tym w szczególnosci dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

28. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje zgoda osób przedstawionych na zgłaszanych fotografiach na wykorzystanie ich wizerunku.

29. W przypadku osób, o których jest mowa w punkcie III.2, zgłoszenie powinno zawierac zgode przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.

30. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez prezesa Fundacji Impact. 

 

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30