Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Generalna Dyrekcja Ochrony ÅrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska

http://www.gdos.gov.pl/

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz z 16 regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska powstała 15 listopada 2008 r. na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem jej utworzenia było skupienie w jednej strukturze administracji rządowej szeregu zadań i kompetencji w zakresie ochrony środowiska, rozdzielonych do tej pory między różne organy, a w konsekwencji usprawnienie zarządzania środowiskiem w Polsce. 

Nowa instytucja przejęła wiele obowiązków realizowanych dotychczas m. in. przez ministra środowiska, wojewodów i marszałków. W zakresie swoich kompetencji  GDOŚ połączyła kwestie związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć, planów i programów na środowiskoz zarządzaniem ochroną przyrody, w tym Europejską Ekologiczną Siecią Natura 2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialności za szkody w środowisku.

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30