Rzeczne powiązania

Rzeczne Powiązania to nasi partnerzy, patroni medialni oraz organizacje i instytucje działające nad rzekami. Zobacz, czy w swoim mieście znajdziesz "nadrzeczną" organizację.

 • Narodowy Fundusz Ochrony Årodowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Organ finansujący program Temat: Rzeka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2009 roku obchodził 20-lecie istnienia, jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.

Źródłem wpływów NFOŚiGW są opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary za naruszanie prawa ekologicznego. Dzięki temu, że główną formą dofinansowania działań są pożyczki, Narodowy Fundusz stanowi „odnawialne źródło finansowania” ochrony środowiska. Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi. Finansowane są również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie szczególnym priorytetem objęte są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

W ciągu 20 lat Narodowy Fundusz odegrał istotną rolę w poprawie stanu środowiska w Polsce. Finansowy wymiar działalności Narodowego Funduszu jest imponujący: w latach 1989-2008 Narodowy Fundusz zawarł ponad 14 tysięcy umów (głównie na dotacje, pożyczki i kredyty udzielane za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska) przeznaczając na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych prawie 21,4 mld zł. Koszt przedsięwzięć dofinansowanych w tym czasie środkami Narodowego Funduszu przekracza 76,5 mld złotych.

W sposób szczególny Narodowy Fundusz troszczy się o ochronę przyrody i przetrwanie najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin a także o kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Szacuje się, że finansowy udział NFOŚiGW w utrzymaniu i prowadzeniu bieżącej działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej 23 polskich parków narodowych wynosi ok. 25-30% rocznie. W ciągu dwóch dekad polskie parki narodowe uzyskały wsparcie w wysokości ćwierć miliarda złotych z puli Narodowego Funduszu. W akcjach i kampaniach edukacyjnych dofinansowanych przez NFOŚiGW wzięło udział ponad 20 mln ludzi.

W ostatnich latach odpowiedzialnym zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest koordynacja 88 projektów inwestycyjnych, które w latach 2000-2006 w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA i Funduszu Spójności otrzymały pomoc finansową Komisji Europejskiej w wysokości 2,850 mld euro. Większość projektów, wspomaganych ze środków NFOŚiGW, dotyczy budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, które mają największy wpływ na stan czystości polskich rzek i Bałtyku.

Narodowy Fundusz koordynował także realizację prawie 250 projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które w latach 2004-2006 uzyskały finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Kolejnym zadaniem NFOŚiGW jest także efektywne wykorzystanie środków przekazanych Polsce w ramach priorytetów środowiskowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Efektem doświadczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obsłudze środków Unii Europejskiej jest powierzenie Funduszowi roli Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. NFOŚiGW odpowiedzialny jest za absorpcję 5,035 mld euro w latach 2007-2013 głównie na zadania w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce wodnej, gospodarce odpadami, energetyce przyjaznej środowisku oraz zapewnienie współfinansowania dla projektów w ochronie przyrody i edukacji ekologicznej. Nowym zadaniem NFOŚiGW jest wsparcie finansowe dla projektów zgłaszanych do realizacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Spektakularną miarą dwudziestoletniego dorobku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wyraźna poprawa stanu środowiska w Polsce i wzrost inwestowania w infrastrukturę służącą ludziom i środowisku. Strategia NFOŚiGW na lata 2009-2012 precyzuje, że jego misją jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Realizowane z udziałem NFOŚiGW przedsięwzięcia będą zgodne z celami polityki ekologicznej państwa. NFOŚiGW, przy współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zapewni wsparcie finansowe projektów realizujących zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Akcesyjnego i innych dyrektyw Unii Europejskiej. NFOŚiGW będzie także wspierał działania Ministra Środowiska w zakresie wypełniania polskich zobowiązań wynikających z Konwencji Klimatycznej, Konwencji Bioróżnorodności, wdrażania Instrumentu Finansowego LIFE+, realizacji programu NATURA 2000 oraz polityki ekologicznej państwa dotyczącej edukacji ekologicznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za wykorzystanie coraz większych środków z Unii Europejskiej, realizując także hasło „przyjazny beneficjentom” organizuje od kilku lat cykl szkoleń dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. Tylko w ostatnich trzech latach w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Narodowy Fundusz uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. To także wkład NFOŚiGW w podnoszenie kwalifikacji kadr zajmujących się w Polsce ochroną środowiska.

Narodowy Fundusz nie jest wyłącznie administratorem krajowych lub zagranicznych pieniędzy przeznaczonych na ochronę środowiska. Fundusz aktywnie pomaga w przygotowywaniu projektów od strony merytorycznej, technicznej, koncepcyjnej i realizacyjnej. Zapraszamy przede wszystkim na naszą stronę internetową, a także do naszej siedziby w Warszawie. Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

http://www.nfosigw.gov.pl

filmy


««
»»
April 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30